COPYRIGHT TROLLING - STANOWISKO STOWARZYSZENIA PRO

W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi wysyłania do przypadkowych użytkowników internetu przez różne podmioty, w tym kancelarie adwokackie, pism zawierających wezwania do zapłaty z tytułu rzekomego naruszenia praw autorskich, pod rygorem złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa Stowarzyszenie jednoznacznie potępia wyżej wymienione praktyki. 
Żadna ze współpracujących ze Stowarzyszeniem kancelarii adwokackich nie kieruje wezwań do zapłaty, propozycji ugodowych ani innych podobnych pism do osób nie objętych postępowaniem karnym.
 
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania ani podmioty współpracujące nigdy nie żądają zapłaty odszkodowania w zamian za odstąpienie od złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa a także nie składają takich zawiadomień bez powzięcia uzasadnionych podejrzeń co do naruszeń praw autorskich podmiotów chronionych przez Stowarzyszenie.


2018-03-04

Kongres SMART CITY - założenia i perspektywy Warszawa 2018

Kongres SMART CITY - założenia i perspektywy Warszawa 2018
Ogólnopolski Kongres Smart City – założenia i perspektywy
Kongres odbędzie się 10 kwietnia 2018 w Warszawie.
Tematyka kongresu:
I. Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego
•Droga polskich samorządów do budowania przewagi konkurencyjnej i poprawy jakości
życia mieszkańców,
•Analiza potrzeb inwestycyjnych miast i regionu oraz analiza potencjału i zasobów własnych,
•Efektywne działania instytucji publicznych – wyzwania i zagrożenia w projektach smart-city,
•Liderzy zmian – mieszkańcy w procesie rozwoju miasta i jego przestrzeni,
•Popularyzacja inicjatyw społecznych i wykorzystanie kreatywności aktywnego społeczeństwa,
•Komunikacja i edukacja – kształtowanie nawyków, budowanie odpowiedzialności i świadomości
społecznej,
•Ukryty potencjał firm, ośrodków naukowych, organizacji i instytucji,
•Innowacyjności i konkurencyjności polskich miast – inteligentne technologie i rozwiązania IT
dla przedsiębiorstw i sektora publicznego,
•Synergia działań – potencjał i korzyści z realizacji projektów w formule PPP.
II. Nowoczesne Technologie
•Inteligentne technologie w zastosowaniu dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności
polskich miast,
•Perspektywy rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej,
•Zarządzanie miastem i wsparcie procesów decyzyjnych - inteligentne systemy
i technologie analityczne,
•Inwestycje w rozwój technologi informatycznych i telekomunikacyjnych,
•Technologie i rozwiązania IT dla przedsiębiorstw i sektora publicznego,
•Systemy bezpieczeństwa informatycznego - bezpieczne dane i zasoby,
•Systemy mobilne dla usług publicznych i płatności,
•Wsparcie sektora naukowego na rzecz poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań
technologicznych.
III. Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich
•Perspektywa finansowa UE dla inteligentnych rozwiązań,
•Kształtowanie odpowiedzialnej polityki energetycznej,
•Badanie potrzeb miast / regionu oraz analiza potencjału zasobów własnych,
•Zdolności wytwórcze, optymalizacja zapotrzebowania i kompensacja mocy,
•Energetyka prosumencka – korzyści, potencjał i perspektywy rozwoju,
•Zrównoważone wykorzystanie dostępnych źródeł energii – analiza, ocena, perspektywy,
•Odpady komunalne – alternatywne źródło energii i ciepła w regionie,
•Magazynowanie i udostępnianie energii,
•Narzędzia i technologie wspierające efektywność energetyczną – inteligentne i energooszczędne
systemy dla przedsiębiorstw Vi infrastruktury publicznej (oświetlenie budynków, ulic, sygnalizacja),
•Metody finansowania alternatywnych źródeł energii.
IV. Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny
i zrównoważony transport
•Inwestycje w infrastrukturę, ich wpływ na poziom realizacji usług publicznych i rozwój lokalnej
gospodarki,
•Zarządzanie, integracja systemów obsługujących usługi dla ludności (dostępność i niezawodność –
infrastruktura sieciowa, komunikacyjna, transportowa, internet rzeczy, usługi szerokopasmowe),
•Perspektywy rozwoju inteligentnego budownictwa, zielone osiedla,
•Zarządzanie miastem i wsparcie procesów decyzyjnych – inteligentne systemy
i technologie analityczne,
•Perspektywy rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej,
•Inteligentne systemy zasilania, systemy monitoringu, infrastruktura sieciowa,
skuteczne zarządzanie energią,
•Systemy mobilne dla usług publicznych i płatności,
•Inteligentne przestrzenie w skali miasta i technologie teleinformatyczne wykorzystywane w logistyce
miejskiej (GIS, GSM, GPS, systemy zarządzania kryzysowego, łączność radiowa, bazy danych
drogowych, syst. bezpieczeństwa i sygnalizacji o zagrożeniach, monitoring ruchu, monitoring
wizyjny, wizualizacja informacji i dostępności usług, systemy parkingowe, systemy kart
elektronicznych, tablice świetlne, systemy pogodowe),
•IST – zarządzanie transportem – Inteligentne systemy transportowe, technologia dla
bezpieczeństwa, efektywności, optymalizacji kosztów i wydajność floty, ochrony środowiska
i optymalnego wykorzystania zasobów,
•Paliwa alternatywne i elektromobilność – rozwiązania niskoemisyjne w transporcie i skuteczne
zarządzanie paliwami, transport,
elektryczny – zarządzanie energią, sieć punktów do ładowania.
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wydarzeniu zapraszamy do kontaktu :
SuccessPoint Sp. z o.o.
ul.Barkocińska 6 lok.7
03-543 Warszawa
tel. 720 911 820
fax. +48 22 244 25 37
biuro@successpoint.pl