COPYRIGHT TROLLING - STANOWISKO STOWARZYSZENIA PRO

W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi wysyłania do przypadkowych użytkowników internetu przez różne podmioty, w tym kancelarie adwokackie, pism zawierających wezwania do zapłaty z tytułu rzekomego naruszenia praw autorskich, pod rygorem złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa Stowarzyszenie jednoznacznie potępia wyżej wymienione praktyki. 
Żadna ze współpracujących ze Stowarzyszeniem kancelarii adwokackich nie kieruje wezwań do zapłaty, propozycji ugodowych ani innych podobnych pism do osób nie objętych postępowaniem karnym.
 
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania ani podmioty współpracujące nigdy nie żądają zapłaty odszkodowania w zamian za odstąpienie od złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa a także nie składają takich zawiadomień bez powzięcia uzasadnionych podejrzeń co do naruszeń praw autorskich podmiotów chronionych przez Stowarzyszenie.


2017-06-05

I MIĘDZYNARODOWE FORUM ENERGETYKA I ŚRODOWISKO EKOZAKOPANE

I MIĘDZYNARODOWE FORUM ENERGETYKA I ŚRODOWISKO EKOZAKOPANE
W dniach 26-28 czerwca 2017 w Hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA wZakopanem zorganizowane zostanie I
Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE.
Tematem przewodnim Forum jest hasło „Wyłączamy niską emisję”.
Tematyka konferencji dotyczy tematyki ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskiej oraz propagowania ekoturystyki i lokalnych wyrobów.
Forum EKOZAKOPANE to wydarzenie mające na celu przybliżenie tematyki ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskiej oraz propagowania ekoturystyki i lokalnych wyrobów. Poruszone zostaną tematy skuteczn ego kreowania polityki rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych.
Tematem przewodnim Forum będą zagadnienia związane z ograniczaniem niskiej emisji i poprawy jakości powietrza ze szczególnym uwzględnieniem problemów miejscowości położonych na obszarach górskich. Temat jakości powietrza jest bardzo szeroki i
zarządzanie jakością powietrza zależy od bardzo wielu różnych czynników: począwszy od polityki energetycznej i paliwowej, poprzez politykę ochrony środowiska, rozwój i innowacje, transport po politykę regionalną i lokalna z uwzględnieniem aspektów zagospo darowania przestrzennego. Forum będzie szczególną okazją spotkania i porozmawiania o problemach jakości powietrza różnych stron: od poziomu rządowego w tym przedstawicieli różnych Ministerstw poprzez przedstawicieli samorządów na poziomie regionalnym i lokalnym.
 
Równolegle z I Międzynarodowym Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE odbywać się będzie kolejna edycja imprezy Kongres Smart City
Kongres Smart City to cykliczne wydarzenie mające na celu popularyzację idei inteligentnych rozwiązań oraz ich znaczenia dla rozwoju przestrzeni miast a także szerzenie informacji dotyczących najnowocześniejszych technologii związanych ze Smart City, budowanie płaszczyzny współprac y między władzami samorządowymi a przedsiębiorcami oraz propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska.
Tegoroczna edycja Kongresu odbywa się pod nazwą „Kongres Smart City/Eko Zakopane”.
Organizatorami Forum EKOZAKOPANE są Urząd Miasta Zakopane, Instytut Ochrony Środowiska-PaństwowyOśrodek Badawczy, Urząd Marszałk owski Województwa Małopolskiego oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Partnerami wydarzenia sąStarostwo Tatrzańskie, Tatrzański Park Narodowy, Nosalowy Dwór Resort&Spa, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Europejskie Centrum Ochrony Środowiska, Centrum Obsługi Inwestycji oraz Kongres Smart City.