Zasadą jest, że programy komputerowe chroni się tak jak dzieła literackie, ochrona nie obejmuje idei programu, logiki programu, algorytmu, systemu, metod, koncepcji i układu.

 

Informacje Ogólne.

 

Rejestr służy do ewidencjonowania oprogramowania komputerowego będącego rezultatem działalności twórczej o indywidualnym charakterze i utrwalonego w postaci umożliwiającej jego uruchomienie za pomocą komputera.

 

Co należy zrobić, żeby zarejestrować program komputerowy w Rejestrze.

 

  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy - część A i B stanowiący załącznik do Regulaminu Rejestru (zakładka Statut i formularze zgłoszeniowe).

  • Złożyć w biurze Stowarzyszenia PRO nośnik na którym zostało utrwalone oprogramowanie.

  • Jeśli programowi towarzyszy podręcznik użytkownika, instrukcja używania lub inna drukowana dokumentacja, należy zdeponować dwie pełne kopie takich materiałów.

  • Załączyć oświadczenie o prawdziwości danych objętych wnioskiem i załącznikami.

  • Opłatę Rejestracyjną prosimy wpłacać na Konto Bankowe Stowarzyszenia „PRO” w Banku PKO S.A. IV Oddział w Warszawie, ul. Grójecka 1/3 nr: 70 1240 1053 1111 00000 4424 347 (na podstawie otrzymanej wraz z Certyfikatem noty księgowej PRO.